Adatkezelési nyilatkozat

 

A Arany Griff Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.dolo.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztlók vagy személyes adataikat egyéb módon megadó (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeil. Az Érintett a Honlap haszlatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

1. Definíciók

 

1. Érintett/Felhasználó: rmely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellem ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel lreérthetetlen beleegyesét adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelke szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett rmely művelet vagy a műveletek összessége, így lönösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, nykép-, hang- vagy képfeltel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelke szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel tött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

10.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


11.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetges;

12.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása ljából;

13.adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14.harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelke szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

15.Adatdelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így lönösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés

vagy megsemmisítés, valamint a letlen megsemmilés és sérülés.

 

 

2. Adatkezelés célja

 

A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz tötten, kizárólag

a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a termékek házhoz szállítása, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, a 9. pontban meghatározott lokból, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél (külön hozzájárulás esetén lzott hirdetés) ldése érdekében tárolja és kezeli.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése illetve a Honlap fejlesztése.

 

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a fent meghatározott loktól eltérő célokra

nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik telező erővel – az

Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetges. Minden olyan esetben, ha a szolltatott adatokat a Szolltató az eredeti adatfelvétel ljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

3. Adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. Szolltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

 

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel.

 

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget llal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz inybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott


e- mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

4. Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése

 

1. A szolltató neve: Arany Griff Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

2. A szolltató székhelye: 8500. Pápa. Külső-Veszprémi út. 48.

3. Képviselő/Webáruház vezető: Juhász Kálmán Zsolt (A cég képviselője)

4. Cégjegyzékszáma: 19-09-503106

5. Adószáma: 11522690-2-19

6.A szolgáltató elérhetősége, az inybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@dolo.hu

7.Telefonszáma: +36-70-376-4894

8.Bejegyző bíróság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

9.Adatkezelési nyilntartási szám: NAIH-117702/2017.

10. Tárhely szolgáltató: SAG host –Maid In Hungary Kft.

8500 Pápa Ág u.21.

Telefonszám: +36-30-444-72-73

Email: info@saghost.hu

 

5. Az adatkezelés időtartama

 

A regisztció vagy a megrendelés során telezően megadott személyes adatok kezelése

a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem telező adatok esetén

az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

 

A megadott személyes adatok (regisztráció, megrendelés során megadott) törlésére rmikor, a törlési kérelem elldését követően kerülhet sor. A kérelem beérkezését követően a személyes adatokat a Szolltató a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül törli rendszeréből.

 

A naplózott, technikai adatokat a rendszer – az utol látogatás tumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számítva addig tárolja, ag a felhasználótól annak törlésére vonatkozó kifejezett kérés nem érkezik.

 

Hírlevél esetében, ha az Érintett leiratkozik a hírlevélről, akkor a Szolltató az Érintett részére nem ld több DM tartalmú levelet. (lásd bővebben: 6.4. és 910. pont)

 

Fenti rendelkezések nem érintik - vagyis nem kerül törlésre az olyan személyes adat - a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

6. A kezelt személyes adatok köre


6.1. Regisztráció illetve a megrendelés során megadott adatok

 

A Honlapon történő megrendeléshez az Érintetteknek egy regisztciós vagy megrendelési űrlapot kell kitölteniük, melynek során a megrendelés Szolltató általi teljesítéséhez telezően meg kell adnia alábbi adatokat: Kapcsolati adatok - Megrendelő neme, - vezetéknév, - keresztv, - értesítési telefonszám, - e-mail cím, - számlázási cím: számlázási név (ha eltér, pl. cégnév),

ország, inyítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok, mint pl. kaputelefon. Illetőleg a regisztrációt követően a kiszállítási illetve a számlázás címet.

 

6.2. Technikai adatok

 

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolltatás inybe tele során generálódnak és melyeket a Szolltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményent rögzít. Ezek lönösen a látogatás tuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének pusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett lön nyilatkozata vagy cselekménye lkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által telezővé tett esetek kitelével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. A Honlap html kódja a Szolltatótól független, l szerverről érke és l szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói

adatokat képesek gyűjteni.

 

6.3. Cookie-k

 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt l szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett tit, a tit kezelő szolltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A Szolgáltató a következő cookie-t haszlja:

 

- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szollnak, hogy a Szolltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navició nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek itartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

 

- Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

 

- Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

 

- Biztonsági cookie.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében - hogyan tudja letiltani a cookie-kat, -


hogyan fogadhat el új cookie-kat, - hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy - hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

l szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak

részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és llal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A Honlap a Google Adwords remarketing követő djait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display lózatába tarto weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolltatótól.

 

Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolltató hirdetéseket tud megjeleníteni.

 

6.4. Hírlevél

 

Hírlevél feliratkozás esetén az Érintett email címét illetve keresztnevét köteles megadni a Szolltató részére. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

Szolltató az Érintett hírlevél feliratkozása során az Érintett által önkéntesen megadott adatokat kezeli.

 

Az előzetes hozzájárulás beszerzése nem szükséges akkor, ha a címzett nem természetes személy, hanem ldául cég, egyesület stb. Előzetes engedély, hozzájárulás lkül jogi személyeknek, jogi személyiséggel rendelke szervezeteknek (cégeknek, egyesületeknek, alapítványoknak, intézményeknek) ldhető hírlevél, elektronikus hirdetés, de csak abban az esetben, ha az email cím amire a Szolltató a hírlevelet ldi nem az adott llalkozás valamely munkavállalójának email címe (keresztnev.vezeteknev@xy.hu), hanem egy központi rendszerint, iroda, info, office kezdetű email címek.

 

Az Érintett korlátozás és indokolás ll, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről.

 

Ezt megteheti a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Szolltató részére küldött törlési relemmel (emailben vagy postai úton). Ebben az esetben Szolltató hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

 

7. Az adatokat megismerő személyek re, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatokat elsődlegesen Szolltató illetve Szolgáltató bel munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

Szolgáltató a megrendelések teljesítése, kiszállítása, az elszámolás rendezése körében

adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, fuvarozó llalat, nyvelő) vehet inybe.


Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Név: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117 Budapest Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.  

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

Tel. ügyfélszolgálat: +36 1 464 7099

Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, inyítószám, száltási cím és név és telefonszám,

Az adattovábbítás lja: fizetés t tranzakció-biztonsági (fraud) céllal a felhasználói tranzakciók nyomon követése.

 

Név: Tempo Kondela s. r. o.

Székhely: Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín - Slovenská republika

Adatkezelési nyilvántartási szám: 13956/L

Azonosítószám: 36409154, IČ DPH: SK2020130035

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név és telefonszám,

Az adattovábbítás célja: esetleges garanciális problémák esetén – garanciális problémák javítása

 

Név: Ge Logisztika Kft.

Székhely: 1116. Budapest Hunyadi János út 162.

Adószám: 24067029-2-43 Képviselő: Gelencsér Emil és Fliszár Balázs

E-mail: info@hdteam.me

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, szállítási cím és név és telefonszám,

Az adattovábbítás célja: árú kiszállítása

 

Tárhely szolgáltató: SAG host –Maid In Hungary Kft.

Cím: 8500 Pápa Ág u.21.

Telefonszám: +36-30-444-72-73

Email: info@saghost.hu

 

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett rmikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, vonatkozó személyes adatokról. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,


azok forrásáról, az adatkezelés ljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolltató a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Szolgáltató - ha bel adatdelmi felelőssel rendelkezik, a bel adatvédelmi felelős útján - az adatdelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett

tájékoztatása ljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíjogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az Érintett rmely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az 4. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

8.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, rolását

 

 

 

Az Érintett rmikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Ez esetben a rendszerben tárolt adatok törlésre kerülnek, mely alól kivételt képez ldául a számla Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés

nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolltató a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását.

 

A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt ri, vagy ha a rendelkezésére

álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési l, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés ljára továbbították. Az

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés ljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés inti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

8.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az Érintett a jogait a 4. pontban feltüntetett elérhetőségeken gyakorolhatja.

 

8.4. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári rnynyv (2013. évi V. törvény) alapján

 

1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy


2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Amennyiben az Érintett szolgáltatás inybeteléhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során rmilyen módon kárt okozott, a Szolltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása ljából.

 

 

 

9. E-mail címek felhaszlása

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhaszlásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel:

 

- T- tájékoztató vagy reklám (feliratkozást követően)) e-mail küldésére,

 

 

- Piackutatási, leménykérési llal a vásárlást követően email ldése a megvárolt termékkel, illetve a megrendeléssel kapcsolatban.

 

- Tranzakciós emailek küldése. Ez esetben a Szolgáltató, mind a sikeres, mind pedig

a sikertelen tranzakcióról (megrendelés kifizetése) értesí emailt küld az Érintett szére.

 

 

- Köszönetnyilvání email: A vásárlást követően a Szolgáltató egy email üzenetben köszönetet mond a Vásárlónak a vásárlásával kifejtett bizalmáért és röviden tájékoztatja a ségpontok gyűjtésének lehetőségéről.

 

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések

teljesítése, szolgáltatások inybe tele során a kapcsolattartást illetve a Szolltató által nyújtott egyéb szolltatásról szóló tájékoztatást szollja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

 

 

10. Adatbiztonság

 

Szolgáltató telezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok

megsemmilését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. telezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez inyú telezettségeinek teljesítésére.

 

 

 

 

11. Egyéb rendelkezések

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. 05. 14. napjától érvényes.

A termék hozzáadva a kívánságlistához
Az összehasonlításhoz hozzáadott termék.

Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért. Részletek